Aastaaruanne

Aastaaruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele firmadele ning see peab vastama seadusega kehtestatud vormile. Aastaaruanne koosneb aasta finantsaruandest ja juhtimisaruandlusest. Ettevõtte rahandusaasta peab kestma 12 kuud. Enamikul juhtudest tähendab rahandusaasta kalendriaastat (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid firmasisestes eeskirjades võib olla fikseeritud ka muu periood.

Ettevõtte registreerimisel või selle likvideerimisel, samuti rahandusaasta alguskuupäeva muutmisel võib aasta olla erandina lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte pikem kui 18 kuud.

Aastaaruande koostamise etapid:

 • Finantsaruande koostamine
 • Tegevusaruanne
 • Audit (vajadusel)
 • Ettepaneku koostamine kasumi jaotamiseks ja kahjude katmiseks
 • Aastaaruande esitamine kinnitamiseks

 

Auditeerimine

 • Eesti hea raamatupidamise tava järgi koostatud raamatupidamise aastaaruande audit;
 • rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite järgi koostatud raamatupidamise aastaaruande audit;
 • finantsinformatsiooni ülevaated;
 • muud audiitori kutsetegevusega seotud teenused, sh Äriseadustikus sätestatud arvamused mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrollil, äriühingute ühinemisel, lõpetamisel jne

 

Auditi piirmäärad

Audit on kohustuslik, kui aastaaruande näitajatest ületavad vähemalt kaks järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 2 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 1 000 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 30 inimest

või, kui vähemalt üks aastaaruande näitajatest ületab järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 6 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 3 000 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 90 inimest

Sõltumata eeltoodust on raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Ülevaatus on kohustuslik, kui aastaaruande näitajatest ületavad vähemalt kaks järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 1 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 500 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 15 inimest

või, kui vähemalt üks aastaaruande näitajatest ületab järgnevaid tingimusi:

 • müügitulu või tulu 3 000 000 eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku 1 500 000 eurot
 • keskmine töötajate arv 45 inimest